laanpho

 
 
 

สำนักปฏิบัติธรรมพุหวาย

… ก่อนนอนให้พิจารณาศีลทุกครั้ง เพราะขณะที่เราหลับเราจะได้บุญอย่างเต็มที่…

                              *** คนเรามีศีลเอาไว้ให้ขาด ดีกว่าอยู่อย่างไม่มีศีล เพราะหากต้องการเกิดเป็นมนุษย์ในภพหน้า อย่างน้อยต้องสามารถรักษาศีลห้าได้ เพราะไม่อย่างนั้นแล้วภพภูมิที่สามารถไปจุติได้ คือ สัตว์นรก (ลงนรกตามกรรมที่ทำไว้ขุมไหนแล้วแต่ความหนักเบาของกรรม), อสุรกาย(กิน เสลด เป็น อาหาร), เปรต(เป็นผู้ทำความดีอย่างมาก แต่เป็นผู้ไม่มีศีล), สัตว์เดรัจฉาน (เป็นภูมิที่ใกล้มนุษย์ที่สุดที่สามารถสัมผัสได้) ***

 

พุทธดำรัส...

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย (ปฐวีสูตร) เหมือนอย่างว่า บุรุษปั้นมหาปฐพีนี้ให้เป็นก้อน ก้อนละเท่าเม็ดกระเบาแล้ววางไว้ สมมติว่านี้เป็นบิดาของเรา นี้เป็นบิดาของบิดาของเรา โดยลำดับ บิดาของบิดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุด ส่วนมหาปฐพีนี้ พึงถึงการหมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่า สังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ ฯลฯ

 
 
 
 
 
 

ธรรมมะ วันนี้

left direction
right direction
ตายแล้วเกิดจริง
พุทธดำรัส... “ ภิ...
ธรรมวิเศษกับสมณะ
คฤหัสถ์บางคน ไม่...
ผลของกรรม
พุทธดำรัส.... “ ดู...
ภิกษุที่ควรเข้าไปหา
พุทธดำรัส... “ ดู...
 
 
 
 

สำนักปฏิบัติธรรมพุหวาย

Sample Image

วิธีสร้างบุญบารมี

บุญ ความหมายตามพจนานุกรมพุทธศาสน์ ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กล่าวว่า บุญ คือเครื่องชำระสันดานความดี กุศล ความสุข ความประพฤติชอบทางกาย วาจา ใจ และกุศลธรรม

Read more
Sample Image

ความถึงพร้อมแห่งบุญ

 ความถึงพร้อมแห่งบุญ

 ข้าพเจ้าขออาราธนาพระธรรมขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

 นำมาเผยแพร่เพื่อความรู้แจ้ง เพื่อประโยชน์ทั้งภพนี้และภพหน้า

 ทานจะมีผลมาก อานิสงส์ไพศาลถ้าประกอบด้วยองค์ ๖

Read more
Sample Image

พุทธประวัติ กับ ต้นศรีมหาโพธิ์

 พุทธคยา อนุสรณ์สถานอันทรงคุณค่าของชาวพุทธและมวลมนุษยชาติ ซึ่งถูกยกให้เป็นมรดกโลกนับตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2545 เป็นต้นมานั้น คือ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อันเจริญเติบโตทด แทนกันเรื่อยมาตรงที่เดิม มีรวมทั้งหมด 4 ต้นแล้วจนถึงปัจจุบัน ประวัติความเป็นมาอันยาวนานของไม้ตรัสรู้นี้มีใจ ความว่า

Read more
 
 
 
 

ธรรมมะ ในชีวิตประจำวัน

ความร้อนภายใน ความร้อนภายใน 09.12.09 -  ธรรมบรรย...
มงคล คือ..... มงคล คือ..... 08.12.09 -  มงคล คืออ...
ความถึงพร้อมแห่งบุญ ความถึงพร้อมแห่งบุญ 07.12.09 - ความถึงพร้...
หลักในการนับถือศาสนา หลักในการนับถือศาสนา 06.12.09 - หลักในการน...
 
 
 
 
left direction
right direction
พระสังคิณี
พระวิภังค์
พระธาตุกะถา
พระปุคคะละปัญญัตติ
พระกถาวัตถุ
พระยะมะกะ
พระมหาปัฏฐาน
 
 
  • Photo Highlight

  • Photo Gallery

sample image

 

เกณฑ์วัด..ศีล สมาธิ ปัญญาของพระอริยบุคคล
โสดาบัน๑ สกทาคามี๑ อนาคามี๑ อรหัตผล๑

ภิกษุทั้งหลาย! สิกขาบทร้อยห้าสิบสิกขาบทนี้
ย่อมมาสู่อุทเทส (การยกขึ้นแสดงท่ามกลางสงฆ์)
ทุกกึ่งแห่งเดือนตามลาดับ อันกุลบุตรผู้ปรารถนา
ประโยชน์พากันศึกษาอยู่ในสิกขาบทเหล่านั้น.

ภิกษุทั้งหลาย! สิกขาบทสามอย่าง เหล่านี้ มีอยู่
อันเป็นที่ประชุมลงของสิกขาบททั้งปวงนั้น.
สิกขาสามอย่างนั้น เป็นอย่างไรเล่า? คือ
อธิสีลสิกขา๑ อธิจิตตสิกขา๑ อธิปัญญาสิกขา.๑
ภิกษุทั้งหลาย! เหล่านี้แล สิกขาสามอย่าง
อันเป็นที่ประชุมลงแห่งสิกขาบททั้งปวงนั้น.

โสดาบัน...
ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ทำให้
...บริบูรณ์ในศีล
...ทำพอประมาณในสมาธิ
...ทำพอประมาณในปัญญา.
...เธอยังล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง
...และต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้าง.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า? ข้อนั้นเพราะเหตุว่า..
"ไม่มีผู้รู้ ใดๆ กล่าวความอาภัพต่อการบรรลุ
โลกุตรธรรม จักเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่า..
การล่วงสิกขาบทเล็กน้อย และการต้องออก
จากอาบัติเล็กน้อยเหล่านี้. .
ส่วนสิกขาบทเหล่าใด.. ที่เป็น
...เบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์
...ที่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์,
...เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน มีศีลมั่นคงในสิกขาบท
เหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย.
ภิกษุนั้น,เพราะความสิ้นไปรอบแห่ง"สังโยชน์สาม"
เป็น "โสดาบัน" เป็นผู้มีอันไม่ตกต่าเป็นธรรมดา
เป็นผู้เที่ยงต่อ.พระนิพพาน. มีการ.ตรัสรู้.พร้อมใน
เบื้องหน้า.ภิกษุนั้น, เพราะความสิ้นไปรอบแห่ง
สังโยชน์สาม เป็น "ผู้สัตตักขัตตุปรมะ" ยังต้องท่อง
เที่ยวไปในภพแห่ง...เทวดาและมนุษย์. .อีก
..เจ็ดครั้ง.. เป็นอย่างมาก แล้วย่อมกระทำที่สุดแห่ง
ทุกข์ได้.
(หรือว่า) ภิกษุนั้น, เพราะความสิ้นไปรอบแห่ง
สังโยชน์สาม เป็น "ผู้โกลังโกละ" จักต้องท่องเที่ยว
ไปสู่..สกุลสองหรือสามครั้ง.. แล้วย่อมกระทำที่สุด
แห่งทุกข์ได้.
(หรือว่า) ภิกษุนั้น, เพราะความสิ้นไปรอบแห่ง
สังโยชน์สาม เป็น "ผู้เอกพีชี" คือจักเกิดในภพ
..มนุษย์..หนเดียว..เท่านั้น แล้วย่อมกระทำที่สุดแห่ง
ทุกข์ได้.

สกทาคามี...
ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ทำให้
...บริบูรณ์ในศีล
...ทำพอประมาณในสมาธิ
...ทำพอประมาณในปัญญา.
...เธอยังล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง
...และต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้าง..
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า? ข้อนั้นเพราะเหตุว่า...
"ไม่มีผู้รู้ใดๆ กล่าวความอาภัพต่อการบรรลุ
โลกุตรธรรม จักเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่า...
การล่วงสิกขาบทเล็กน้อย และการต้องออก
จากอาบัติเล็กน้อยเหล่านี้.
ส่วนสิกขาบทเหล่าใด...
...ที่เป็นเบื้องต้น แห่งพรหมจรรย์
...ที่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์,
...เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน มีศีลมั่นคง ในสิกขาบท
เหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย.
ภิกษุนั้น, เพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์สาม
และเพราะความที่
...ราคะ ...โทสะ... โมหะ ก็..เบาบางน้อยลง...
เป็น " สกทาคามี" ยังจะมาสู่โลกนี้อีก..ครั้งเดียว..
เท่านั้น แล้วย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้.

โอปปาติกอนาคามี...
ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ทำให้
...บริบูรณ์ในศีล
...ทำพอประมาณในสมาธิ
...ทำพอประมาณในปัญญา.
...เธอยังล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง
...และต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้าง.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า? ข้อนั้นเพราะเหตุว่า....
"ไม่มีผู้รู้ ใดๆ กล่าวความอาภัพต่อการบรรลุ
โลกุตรธรรม จักเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่า...
การล่วงสิกขาบทเล็กน้อย และการต้องออกจาก
อาบัติเล็กน้อยเหล่านี้.
ส่วนสิกขาบทเหล่าใด.. ที่เป็น
...เบื้องต้น แห่งพรหมจรรย์
...ที่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์,
...เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน มีศีลมั่นคง ในสิกขาบท
เหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย.
ภิกษุนั้น, เพราะความสิ้นไปรอบแห่ง...
"สังโยชน์เบื้องต่ำห้า" เป็น..โอปปาติกอนาคามี...
ผู้อุบัติขึ้นในทันที มีการปรินิพพานในภพนั้นๆ
ไม่เวียนกลับจากโลกนั้น เป็นธรรมดา.
ภิกษุนั้น, เพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์
เบื้องต่ำห้า เป็น "อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี"
ผู้มีกระแสในเบื้องบนไปถึง..อกนิฏฐภพ...
(หรือว่า) ภิกษุนั้น, เพราะความสิ้นไปรอบแห่ง
สังโยชน์เบื้องต่ำห้า เป็น "สสังขารปรินิพพายี"
ผู้ปรินิพพานด้วยต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรง.
(หรือว่า) ภิกษุนั้น, เพราะความสิ้นไปรอบแห่ง
สังโยชน์เบื้องต่าห้า เป็น"อสังขารปรินิพพายี"
ผู้ปรินิพพานด้วยไม่ต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรง.
(หรือว่า) ภิกษุนั้น, เพราะความสิ้นไปรอบแห่ง
สังโยชน์เบื้องต่าห้า เป็น "อุปหัจจปรินิพพายี"
ผู้ปรินิพพานในระหว่างอายุยังไม่ทันถึงกึ่ง.

อรหัตผล..
ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ทำให้
...บริบูรณ์ในศีล
...ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิ
...ทำให้บริบูรณ์ในปัญญา.
...เธอยังล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง
...และต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้าง.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า? ข้อนั้นเพราะเหตุว่า
...ไม่มีผู้รู้ ใดๆ กล่าวความอาภัพต่อการบรรลุ
โลกุตรธรรม จักเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่า...
การล่วงสิกขาบทเล็กน้อย และการต้องออกจาก
อาบัติเล็กน้อยเหล่านี้.
ส่วนสิกขาบทเหล่าใด... ที่เป็น
...เบื้องต้น แห่งพรหมจรรย์
...ที่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์,
...เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน มีศีลมั่นคง ในสิกขาบท
เหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย.
ภิกษุนั้น ได้กระทำให้แจ้งซึ่ง
...เจโตวิมุตติ..ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้
เพราะความสิ้นไปแห่ง..อาสวะทั้งหลาย...
ด้วย..ปัญญา..อันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เข้าถึง
แล้วแลอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย!
...ผู้กระทำเพียงบางส่วน ย่อมทำให้สำเร็จได้บางส่วน,
...ผู้กระทำให้บริบูรณ์ ก็ย่อมทำให้สำเร็จได้บริบูรณ์;
ดังนั้น เราจึงกล่าวว่า...
สิกขาบททั้งหลาย ย่อมไม่เป็นหมันเลย, ดังนี้แล.
อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น หน้า ๕๖๑

อธิบายความโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
จากพระดำรัสอันนี้ เราจะได้แง่มุมในหลายๆแง่มุม เราจะ
ได้ทราบว่า บทปาติโมกข์นั้น จริงๆแล้วมี๑๕๐ สิกขาบท
ที่ยกขึ้นแสดงทุกๆเดือน แต่เราก็ได้ประพฤติตามกันมาคือ
สวด ๒๒๗ ข้อ ซึ่งจริงๆถ้าเราจะทำให้ตรงกับพุทธวัจนะ
เราก็ควรจะสวดแค่ ๑๕๐ ข้อคือไม่มี อนิยต ๒ ข้อ และ
เสขิยวัตร ๗๕ ข้อ ซึ่งเป็นส่วนของอภิสมาจาร ซึ่งนำมา
สวดในระบบของปาติโมกข์ โดยที่พระองค์ไม่อนุญาต
ให้สวดไว้
จากนั้นเราจะได้ทราบการแบ่งระดับของอริยบุคคล
โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหัตผล พระพุทธเจ้า
ก็มีนัยหนึ่งที่บอกไว้ ก็คือการใช้ตัว ศีล สมาธิ ปัญญา
เป็นเกณฑ์ ว่ามีความบริบูรณ์ในศีล มีความบริบูรณ์หรือ
พอประมาณในสมาธิ หรือว่า ความบริบูรณ์หรือพอประมาณ
ในปัญญา อันนี้ก็จะเป็นเครื่องวัดความเป็นอริยบุคคลได้
อีกอย่างหนึ่ง
นัยในการแบ่งความเป็นอริยบุคคลก็มีหลายนัย แบ่งด้วย
สังโยชน์ สังโยชน์ ๑๐ ผู้ใดละสังโยชน์ได้ ๓ ข้อแรก
สักกายทิฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ก็ได้เป็นโสดาบัน
บุคคล สกทาคามี ถ้าละได้อีก ๒ คือ กามราคะ ปฏิฆะ
ก็จะได้เป็นอริยุคคลขั้นอนาคามี ส่วนพระอรหันต์ก็ละ
สังโยชน์ ๕ เบื้องสูงที่เหลือ ก็คือ รูปราคะ อรูปราคะ
มานะ อุทธัจจะกุกกุจจะและอวิชชา
ลำดับขั้นอย่างอื่น เช่น ความรู้สึกในเรื่องของปฏิกูล นี่อย่าง
หนึ่ง อีกอย่างหนึ่ง ท่านบอกในเรื่องของการทิ้งอารมณ์พอใจ
ไม่พอใจ ได้รวดเร็วไหม ถ้ารวดเร็วเท่ากระพริบตา ท่านก็จัดว่า
เป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ การจัดความเป็นพระโสดาบัน
อีกอย่างหนึ่งคือการละ ความยึดถือปรารภขันธ์ในเบื้องต้น
เบื้องปลาย โสดาบันไม่อยากไปสนใจขันธ์ในอดีตในอนาคต
จะเป็นอย่างไรก็ปล่อยไปตามเหตุปัจจัยของมัน อันนี้เป็นนัยที่
กล่าวไว้ ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดสอบความเป็นอริยบุคคล
อีกอย่างเราได้ทราบว่า ถึงแม้จะเป็นอริยบุคคล ขั้นโสดาบัน
สกทาคามี อนาคามี หรือถึงเป็นพระอรหันต์ก็ตาม ก็ยังมี
ข้อบกพร่อง ยังจะมีข้อบกพร่องในเรื่องของสิกขาบทใน
ส่วนอภิสมาจารได้ ซึ่งท่านบอกว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความ
อาภัพต่อการบรรลุโลกุตรธรรมด้วยเพราะเหตุสักว่า
แสดงว่าอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นปลายก็ยังมีโอกาสที่
จะบกพร่องศีลได้ในส่วนอภิสมาจาร
แต่ศีลในส่วนของปาติโมกข์ศีล อันนั้นพระองค์บอกว่า
เขาเป็นผู้มีศีลมั่นคง มีศีลยั่งยืน เพราะฉะนั้นอริยบุคคล
ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นปลายนั้น มั่นคงในศีลอันเป็นเบื้องต้น
แห่งพรหมจรรย์คือศีลในระบบปาติโมกข์ ส่วนศีลในระบบ
อภิสมาจารก็อาจจะบกพร่องได้ เพราะว่าในระดับของสาวก
ไม่ได้มีความรอบรู้แตกฉานเท่ากับพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรา
ท่านจึงว่าเมื่อเขามาบวชแล้ว ใครจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตาม
ให้เราตั้งจิตว่า เราจะศึกษา ศึกษาคำสอนของพระผู้มีพระภาค
เจ้านั่นเอง ให้รอบรู้ให้มากที่สุดตามกำลังของเรา
เพื่อประโยชน์อีกอย่างคือการทรงไว้ซึ่งพระสัทธรรม เพื่อถ่าย
ทอดกันไปรุ่นต่อรุ่น พระศาสนาจะได้มีอายุยืนยาว มั่นคงตั้ง
อยู่ได้นาน
อันนี้ถ้าเราศึกษาและฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ให้
พยายามแกะแง่มุมต่างๆออกมาให้ได้ เราจะได้ประโยชน์
จากคำสอนของพระองค์ค่อนข้างมาก และนำมาใช้ในชีวิต
ประจำวันของเรา นำมาใช้ในการปฏิบัติภาวนา
เพราะคำสอนของท่านทั้งหมด ถ้าไม่มีประโยชน์ท่านจะไม่พูด
สิ่งที่ท่านพูดมาต้องมีแง่มุมที่เป็นประโยชน์.
อนุโมทนาสาธุร่วมกัน...

Libero a lacus semper ac neque Suspendisse a nec adipiscing nunc. Dis id porta vel volutpat ac interdum felis nonummy et orci. Eget id Pellentesque Aenean a ut quis dis nibh pretium Lorem. Quisque non lacus elit fringilla mauris libero urna a ut tempus. Urna orci volutpat diam elit eget sollicitudin wisi justo rhoncus tellus. Ipsum.

 
 

Support Center

ให้คำแนะนำหรือสอบถามกรุณาติดต่อ.